Committees
 

General Chair

Prof. Hong Chen, Tongji/JLU

Prof. Hui Xie, TJU


Vice General Chairs

rof.Chenghui Zhang, SDU

Prof. Jingmin Xin, XJTU

Prof. Zhiqiang Zuo,TJU

Prof. Bingzhao Gao, Tongji


Program Chair

Prof. Tielong Shen, Sophia University, Japan


Program Co-Chairs

Prof. Lars Eriksson, Linkoping University,Sweden

Prof. Per Tunestål, Lund University,Sweden

Prof. Hongyan Guo, JLU

Prof. Ke Li, SDU

Prof.Li Li,THU

Prof. Kang Song, TJU

Prof. Jiangyan Zhang, DLNU

Prof. Xinjie Zhang, JLU


Invited Session Chairs

Prof. Dongpu Cao, Waterloo University, Canada

Prof. Ge Guo, NEU

Prof. Hongjiu Yang, TJU


Publication Chair

Prof. Jinwu Gao, JLU


Organizing Committe Chair

Prof. Hui Xie, TJU


Organizing Com. Co-Chairs

Prof. Kang Song, TJU

Prof. Tao Chen,TJU

Prof. Qiaoni Han, TJU

Prof. Yanfei Li,THU

Prof. Zhenyu Zhang,BIT

Dr. Le Li, UAES

Prof.Mingxin Kang, NEU


Registration Chairs

Dr. Qiang Tong,TJU

Financial Chair

Jingnan Li, TJU


General Secretary

Lixia Yan,TJU

Yujing Zhang,TJU


Webmaster

Jiamei Lin, JLU

Xiaoxi Wang,TJU